POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony i usług Scarlet Studio jest usługodawca, tj. Studio ABM Szczecin z siedzibą w Szczecinie, Romera 75/9 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina z siedzibą w Szczecinie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 8522524628.

II. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę, zgodnie z zakresem zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub Odbiorców może dotyczyć imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu IP komputera, adresu IP urządzenia mobilnego.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
 • realizacji przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji umów i świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem ScarletStudio.pl – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rozpatrywania składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji świadczeń ScarletStudio.pl – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;

Dane osobowe Odbiorców będą przetwarzane w następujących celach:

 • tworzenia Filmów oraz ich udostępniania – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w związku z zobowiązaniem do wykonania Umowy zawieranej z Użytkownikiem, którzy przekazał dane Odbiorcy (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • świadczenia funkcjonalności ScarletStudio.pl – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w związku z zobowiązaniem do wykonania Umowy zawieranej z Użytkownikiem, którzy przekazał dane Odbiorcy (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas odpowiedni dla wykazania prawidłowego wykonania Usługi (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) albo w przypadku odpłatnej Umowy – przez czas wynikający z przepisów rachunkowych, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub do czasu złożenia sprzeciwu przez Odbiorcę.
 4. Usługodawca nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.
 5. Dane osobowe zebrane w celu  świadczenia Usług będą przetwarzane przez czas świadczenia tych usług przez Administratora, a po ich zakończeniu – nie krócej niż przez czas określony właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zwłaszcza dla celów podatkowych (5 lat.).

III. PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

 1. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych  na potrzeby marketingu odbywa się na podstawie:
 • odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • prawnie uzasadniony interes Usługodawcy w postaci realizowania przez niego działań marketingowych (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania ScarletStudio.pl, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwemS carletStudio.pl, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z ScarletStudio.pl – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Cookies ScarletStudio.pl są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

V. DODATKOWE INFORMACJE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony i usług Scarlet Studio jest usługodawca, tj. Studio ABM Szczecin z siedzibą w Szczecinie, Romera 75/9 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina z siedzibą w Szczecinie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 8522524628.

II. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę, zgodnie z zakresem zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub Odbiorców może dotyczyć imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu IP komputera, adresu IP urządzenia mobilnego.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
 • realizacji przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji umów i świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem ScarletStudio.pl – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rozpatrywania składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji świadczeń ScarletStudio.pl – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;

Dane osobowe Odbiorców będą przetwarzane w następujących celach:

 • tworzenia Filmów oraz ich udostępniania – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w związku z zobowiązaniem do wykonania Umowy zawieranej z Użytkownikiem, którzy przekazał dane Odbiorcy (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • świadczenia funkcjonalności ScarletStudio.pl – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w związku z zobowiązaniem do wykonania Umowy zawieranej z Użytkownikiem, którzy przekazał dane Odbiorcy (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas odpowiedni dla wykazania prawidłowego wykonania Usługi (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) albo w przypadku odpłatnej Umowy – przez czas wynikający z przepisów rachunkowych, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub do czasu złożenia sprzeciwu przez Odbiorcę.
 4. Usługodawca nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.
 5. Dane osobowe zebrane w celu  świadczenia Usług będą przetwarzane przez czas świadczenia tych usług przez Administratora, a po ich zakończeniu – nie krócej niż przez czas określony właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zwłaszcza dla celów podatkowych (5 lat.).

III. PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

 1. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych  na potrzeby marketingu odbywa się na podstawie:
 • odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • prawnie uzasadniony interes Usługodawcy w postaci realizowania przez niego działań marketingowych (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania ScarletStudio.pl, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwemS carletStudio.pl, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z ScarletStudio.pl – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Cookies ScarletStudio.pl są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

V. DODATKOWE INFORMACJE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ